Dobre praktyki Dealer Szkolenia

Zbiór dobrych praktyk stosowanych w działalności szkoleniowej przez Dealer Consulting Group Konieczny i Wspólnicy S.J. działającą pod marką handlową Dealer Szkolenia

W celu:

– zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego świadczonych przez nas usług szkoleniowych,

- działania zgodnie z prawem i przyjętymi normami etycznymi

- realizacji szkoleń w sposób jak najbardziej dopasowany do sytuacji polskich firm dealerskich i odpowiadający potrzebom dealerów

My, zarząd firmy Dealer Consulting Group Konieczny i Wspólnicy S.J. w skład którego wchodzą: partner zarządzający Marek Konieczny, partner Krzysztof Romański i partner Michał Siedzieniewski - zobowiązujemy się do przestrzegania w naszej działalności szkoleniowej poniższych zasad ujętych w Zbiór Dobrych Praktyk:

Relacje Dealer Szkolenia z otoczeniem

1. Prowadzimy działalność zgodną z danymi rejestrowymi, standardami branżowymi, know-how, posiłkując się kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku motoryzacyjnym.

2. Udostępniamy informacje o zakresie naszej działalności – czyli specjalizacji w rynku motoryzacyjnym, a zwłaszcza w branży dealerskiej.

3. Informacje o współpracujących z nami osobach prowadzących szkolenia są ogólnodostępne.

4. Szczegółowe agendy poszczególnych szkoleń otwartych są ogólnodostępne.

5. Każdorazowo informujemy klienta o celach jakie osiągnie uczestnik biorąc udział w danym szkoleniu.

6. Przedstawiamy klientom warunki współpracy w sposób jasny i klarowny, zwłaszcza w temacie kosztów, podziału obowiązków, i grupy docelowej szkolenia.

7. Każdorazowo uzgadniamy szczegółowo zakres obowiązków ze wszystkimi zaangażowanymi w proces realizacji usługi stronami.

8. Formułowane przez nas umowy, pozwalają jasno zidentyfikować cele, zakres usługi oraz wzajemne zobowiązania.

9. Stosujemy regulaminy szkoleń, określające wszelkie szczegółowe zobowiązania stron.

Realizacja usługi przez Dealer Szkolenia

1. Realizujemy nasze szkolenia i programy rozwoju kompetencji na podstawie celów i potrzeb ustalonych z klientem / grupą fokusową.

2. Potrzeby rozwojowe, i obszary w których klienci chcą poszerzać kompetencje ustalamy sami na podstawie samodzielnie pozyskanych z rynku i od klientów informacji.

3. Nasze szkolenia przygotowujemy i realizujemy w oparciu o szczegółowy program znany uczestnikom przed zgłoszeniem w przypadku szkoleń otwartych, i w oparciu o szczegółowe ustalenia z klientem w przypadku szkoleń zamkniętych.

4. Zatrudniani przez nas do poszczególnych projektów wykładowcy, są odpowiednio przygotowani pod względem kompetencji i doświadczenia do przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu szkoleniowego.

5. Na bieżąco monitorujemy i ewaluujemy przebieg każdej z oferowanych przez nas usług, by w jak najkrótszym czasie wyeliminować pojawiające się trudności, i moc ciągle się rozwijać.

6. Wspieramy osiąganie i utrwalanie rezultatów rozwojowych poprzez działania ustalone z klientem w początkowej fazie projektu.

7. Każdorazowo reagujemy na wszystkie nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów szukając satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania.

Kierowanie się zasadami etyki i uczciwej konkurencji przez Dealer Szkolenia

1. Podajemy informacje o firmie, naszym zakresie usług i prowadzonej działalności zgodnie ze stanem faktycznym.

2. Podczas sprzedaży usług i ich realizacji posługujemy się ogólnie przyjętą i zrozumiałą terminologią, ustalając cele i zakres działań szkoleniowych oraz wzajemne zobowiązania rzetelnie, zgodnie z zasadą nie wprowadzania w błąd.

3. Bierzemy pełną odpowiedzialność za realizowane przez nas usługi szkoleniowe i rozwojowe, w kontekście zakładanych celów rozwojowych i pozostałych potrzeb uczestników, w tym również za właściwe przygotowanie osób realizujących usługę i jej odpowiednie wykonanie.

4. Dbamy o wysoką jakość oferowanych przez nas szkoleń. Wysoka jakość i zadowolenie klientów jest dla nas najważniejsze.

5. Przestrzegamy określonych przez strony zasad i reguł współpracy.

6. Ściśle przestrzegamy praw autorskich, i wykorzystujemy tylko materiały do których mamy prawo.

7. Zapewniamy poufność wszystkim zobowiązaniom umownym i informacjom uzyskanym podczas realizacji programów szkoleniowych.

8. Dbamy o przestrzeganie wysokich standardów podczas wszystkich naszych szkoleń.

9. Dbamy o ciągły rozwój i poprawę jakości naszych szkoleń, dlatego każdorazowo po zakończeniu szkolenia udostępniamy uczestnikom ankiety satysfakcji.

10. Stosujemy zasady uczciwej konkurencji, zwłaszcza w zakresie informacji i reklamy, wyceny i zakresu usług, prowadzenia biznesu w tym terminową regulację zobowiązań wobec naszych partnerów.

Warszawa, 28.07.2020

Jako zarząd podpisujemy się pod powyższymi zasadami.

Marek Konieczny

Krzysztof Romański

Michał Siedzieniewski

tel. 22 243 63 86
biuro@dealerconsulting.pl

Adres siedziby:

Dealer Consulting Group Konieczny i Wspólnicy S.J.

Polityka prywatności
Regulamin szkoleń
www.dealerconsulting.pl
Dane rejestrowe
Dobre praktyki

ul. Komitetu Obrony Robotników 56
02-146 Warszawa

Standard SUS 2.0